İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 31/01/2024 tarih 2024/02 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10.maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.03.2024 günü Saat 13:30’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                               
EDA ÖZOĞUL  

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
ELİF KARABAY

Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:10 Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok, K:17 Ofis No: 467 34149 Bakırköy/İSTANBUL , TÜRKİYE
Tel:   0(212) 449 41 66
Web: www.iya.istanbul

İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14.03.2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
9. TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
10- Dilek, temenniler ve kapanış.  

V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İya Danışmanlık Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 14.03.2024 günü Saat:13:30’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu”nda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :