İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 31/08/2023 tarih 2023/20 no’lu kararı veŞirketimiz Esas Sözleşmesinin 10.maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26.09.2023 Salı günü Saat 14:00’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 18.10.2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
AHMET OĞUZ KOBAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
ELİF KARABAY

Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:10 Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok, K:17 Ofis No: 467 34149 Bakırköy/İSTANBUL , TÜRKİYE

Tel:   0(212) 449 41 66

Web: www.iya.istanbul

İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26.09.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4- Dilek, temenniler ve kapanış.  

V E K A L E T N A M E (TEMSİLCİLİK BELGESİ)

İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İya Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 26.09.2023 günü Saat:14:00’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………… ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :